שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחדEen evangelische geloofsbelijdenis 1. Ik geloof in Jahweh, de almachtige en eeuwige God, onze Vader, de Schepper en Koning van al het zichtbare en onzichtbare, die als enige aanbeden mag worden.
 2. Ik geloof dat God de wereld door zijn Woord onderhoudt en regeert en de mensen de Tōrā gegeven heeft als weg om te leven.
 3. Ik geloof dat God de Tōrā geopenbaard heeft in de geschriften van de Bijbel en in menselijke inzichten voor zover deze niet met die geschriften in strijd zijn, en dat zij op verschillende wijze zowel voor de joden als voor de andere volken de maatstaf is voor goed en kwaad.
 4. Ik geloof dat God de joden heeft uitverkoren om als heilig volk op priesterlijke wijze voor Hem te leven, tot zegen en licht voor de andere volken.
 5. Ik geloof dat God uiteindelijk de daden van alle mensen in een eindgericht zal berechten, het kwade zal bestraffen en het goede zal belonen.
 6. Ik geloof in Jezus Christus als de hoogste door God gezonden profeet, de Messias der wereld, onze Heer, die de openbaring van de Tōrā heeft vervolmaakt, in volkomen gehoorzaamheid daaraan heeft geleefd, is gekruisigd, gestorven en begraven, maar enkele dagen later weer uit de dood is opgewekt, verrezen is en is opgenomen naar de hemel, de troon van God, waar hij goddelijke heerlijkheid en macht heeft ontvangen en vanwaar hij uiteindelijk terug zal komen om namens God het eindgericht te voltrekken.
 7. Ik geloof dat Jezus alle mensen volkomen met God heeft verzoend, waardoor zij de mogelijkheid hebben om door geloof en bekering deel te krijgen aan het heil waartoe God hen heeft bestemd.
 8. Ik geloof dat God door Jezus zijn Koninkrijk op aarde vestigt, waaraan allen deel krijgen die in Jezus als Messias geloven, hem daadwerkelijk als Heer erkennen en zich oprecht bekeren tot een leven in overeenstemming met de Tōrā.
 9. Ik geloof dat God aan allen die deel hebben aan zijn Koninkrijk, de genade schenkt om door de kracht van zijn heilige Geest op de weg van de Tōrā in gemeenschap met Hem te leven.
 10. Ik geloof dat God alle doden bij de terugkomst van Jezus uit de dood zal doen herrijzen.
 11. Ik geloof dat God de zonden en de schuld van allen die deel gehad hebben aan zijn Koninkrijk of zonder kennis van Jezus bewust of onbewust de intentie hebben gehad om in overeenstemming met de Tōrā te leven en die het heil waartoe zij door God zijn bestemd niet hebben verworpen, in het eindgericht zal vergeven.
 12. Ik geloof dat zij allen daarna eeuwig en in volmaakte vrede met en voor God zullen leven op een nieuwe aarde, waar al het lijden en al het kwaad definitief voorbij zullen zijn.


Jacobus C. Plooy, DJC, augustus 2012