שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד

Onderwerpen

Informatie

Naar een nieuw evangelisch elan

door J.C. Plooy


Bent u ook geraakt door het evangelie van Jezus Christus, maar voelt u evenals ik de behoefte om dieper na te denken over de inhoud van uw geloof? Dan is deze website misschien iets voor u.

Hoewel ik mijzelf uitdrukkelijk wil rekenen tot de evangelische beweging, ben ik in de loop der jaren steeds meer gaan betwijfelen of de ‘evangelicals’ zich wel voldoende rekenschap geven van het feit, dat hun geloof voor een groot deel gebaseerd is op theologische constructies in plaats van - zoals zij menen - op datgene, wat Jezus werkelijk heeft geleerd.

Een van de grootste vergissingen van de christelijke orthodoxie is naar mijn mening geweest, dat zij Jezus vereenzelvigd heeft met God. Jezus zelf zou die vereenzelviging met kracht van de hand gewezen hebben. Ook de leer van Jezus is door de christelijke orthodoxie anders uitgelegd dan zij door Jezus zelf was bedoeld.

Het staat natuurlijk iedereen vrij om vast te houden aan zijn eigen geloof, ongeacht wie Jezus werkelijk was en wat hij werkelijk verkondigd heeft. Wie zich evangelisch wil noemen en een echt discipel van Jezus wil zijn, komt echter onontkoombaar voor de vraag te staan, in hoeverre dat zich laat verenigen met de orthodoxe theologie. Evangelisch geloof houdt immers voor alles in, dat wij als discipelen van Jezus van hem zelf willen vernemen, hoe wij deel kunnen krijgen aan het Koninkrijk van God.

Het is mijn stellige overtuiging, dat er onder de christenen een nieuw evangelisch elan zou kunnen ontstaan, als zij inzien dat Jezus niet God is, maar de Messias, die gekomen is om de mensen te bevrijden uit de macht van het kwaad en te leiden op de weg van het leven zoals het door God is bedoeld. Dan zou er ook een brug geslagen kunnen worden naar het jodendom en misschien zelfs naar de islam.

Het is mijn bedoeling om op deze website beschouwingen te publiceren die - naar ik hoop - een stimulans zouden kunnen zijn om in deze richting verder te denken.

De beschouwingen die inmiddels op de website zijn geplaatst, zijn te vinden via de koppelingen in de linkerkolom.


Deze website is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden verbeterd en aangevuld.
Ik raad u daarom aan mij geregeld te bezoeken om kennis te nemen van eventuele updates.
© Jacobus C. Plooy, DJC
Datum laatste update van deze pagina: 23 mei 2018