שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד

Een evangelische geloofsbelijdenis

door J.C. Plooy


De meeste gelovigen in de 21e eeuw hebben weinig met geloofsbelijdenissen. Zij voelen zich er in hun geloofsbeleving door geremd en spreken liever in hun eigen woorden over hun geloof. Toch moeten we de betekenis van geloofsbelijdenissen niet onderschatten. Vaak nemen we er ongemerkt veel van mee wat we niet echt geloven maar waarvan we denken dat we het behoren te geloven. Om dat te voorkomen is het goed ons te realiseren, wat de inhoud is van ons geloof. Dat kan ons ook helpen ons geloof tegenover anderen te verantwoorden. Wie van ons wil weten wat we eigenlijk geloven, heeft er immers recht op niet met wat vaagheden opgescheept te worden, maar zo precies mogelijk te horen waar ons geloof uit bestaat. Daarbij kan een geloofsbelijdenis nuttig zijn.

Natuurlijk is het geloof veel meer dan een geloofsbelijdenis en gaat het in het geloof zelfs niet in de eerste plaats om een geloofsbelijdenis. Geloof heeft immers behalve een inhoudelijke kant ook emotionele, praktische en sociale aspecten, en de dagelijkse omgang met God - waar het in het geloof toch in wezen om gaat - speelt zich vooral in die andere aspecten af. Geloof heeft echter altijd ook een inhoud - datgene wat men gelooft -, en een geloofsbelijdenis dient om die inhoud expliciet te maken.

De traditionele geloofsbelijdenissen hebben in het verleden hun nut bewezen, maar bevatten een aantal onvolkomenheden die tot misverstanden kunnen leiden. Dat komt vooral, doordat zij geformuleerd zijn in termen die niet meer begrepen worden en antwoord geven op vragen die niet meer leven. Daarnaast zijn in de loop van de tijd nieuwe inzichten ontstaan - bijvoorbeeld over de Bijbel en over het belang van het joodse volk - die niet in de traditionele geloofsbelijdenissen tot uitdrukking komen. Ik heb daarom een poging gewaagd om een evangelische geloofsbelijdenis te formuleren die tegemoetkomt aan de behoeften van onze tijd. Hieronder vindt u het resultaat daarvan.

Deze belijdenis is uiteraard persoonlijk, al zou ik het natuurlijk wel heel mooi vinden als anderen haar zouden overnemen. Behalve als geloofsverantwoording dient zij om te laten zien, dat er binnen het kader van wat in de Bijbel over God en onze relatie tot God is geopenbaard, ruimte is voor een andere geloofsinhoud dan de traditionele dogma's die in vrijwel alle kerken worden aangehangen. Op grond daarvan zou zij kunnen dienen als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe evangelische theologie.

Zie voor een nadere toelichting de link hiernaast of klik hier.


Geloofsbelijdenis

 1. Ik geloof in Jahweh als de almachtige en eeuwige God, onze Vader, de Schepper en Koning van al het zichtbare en onzichtbare, die als enige aanbeden mag worden.
 2. Ik geloof dat God de wereld door zijn Woord onderhoudt en regeert en de mensen als onderdeel daarvan regels gegeven heeft als weg om in verantwoordelijkheid overeenkomstig dat Woord te leven.
 3. Ik geloof dat God zijn leefregels geopenbaard heeft in de geschriften van de Bijbel en in menselijke inzichten voor zover deze niet met die geschriften in strijd zijn.
 4. Ik geloof dat God de joden heeft uitverkoren om als heilig volk op priesterlijke wijze voor Hem te leven, tot zegen en licht voor de andere volken.
 5. Ik geloof dat God uiteindelijk de daden van alle mensen in een eindgericht zal berechten, het kwade zal bestraffen en het goede zal belonen.
 6. Ik geloof in Jezus Christus als de hoogste door God gezonden profeet, de Messias der wereld, onze Heer, die de openbaring van de door God gegeven leefregels heeft vervolmaakt, in volkomen gehoorzaamheid daaraan heeft geleefd, is gekruisigd, gestorven en begraven, maar op de zondag daarna weer uit de dood is opgewekt, verrezen is en is opgenomen naar de hemel, de troon van God, waar hij goddelijke heerlijkheid en macht heeft ontvangen en vanwaar hij uiteindelijk terug zal komen om namens God het eindgericht te voltrekken.
 7. Ik geloof dat alle mensen in meerdere of mindere mate van de door God gegeven leefregels afwijken en daardoor van Hem zijn vervreemd, maar dat Jezus hen door zijn leven en sterven volkomen met God heeft verzoend, waardoor zij de mogelijkheid hebben om door geloof en bekering deel te krijgen aan het heil waartoe God hen heeft bestemd.
 8. Ik geloof dat God door Jezus zijn Koninkrijk op aarde vestigt, waaraan allen deel krijgen die in Jezus als Messias geloven, hem daadwerkelijk als Heer erkennen en zich oprecht bekeren tot een leven in overeenstemming met de door God gegeven regels.
 9. Ik geloof dat God aan allen die deel hebben aan zijn Koninkrijk, de genade schenkt door de kracht van zijn heilige Geest op de weg van zijn leefregels in gemeenschap met Hem te kunnen leven.
 10. Ik geloof dat God alle doden bij de terugkomst van Jezus uit de dood zal doen herrijzen.
 11. Ik geloof dat God de zonden en de schuld van allen die deel gehad hebben aan zijn Koninkrijk of zonder kennis van Jezus bewust of onbewust de intentie hebben gehad om in overeenstemming met de door Hem gegeven regels te leven en die het heil waartoe zij door Hem zijn bestemd niet hebben verworpen, in het eindgericht zal vergeven.
 12. Ik geloof dat zij allen daarna eeuwig en in volmaakte vrede met en voor God zullen leven op een nieuwe aarde, waar al het lijden en al het kwaad definitief voorbij zullen zijn.


Deze site is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden verbeterd en aangevuld.
Ik raad u daarom aan mij geregeld te bezoeken om kennis te nemen van eventuele updates.
© Jacobus C. Plooy, DJC
Datum laatste update van deze pagina: 2 mei 2021