שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד

Nieuws over de site


3 september 2022

Aan de brondocumenten van het oorspronkelijke kerstverhaal (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’) is een derde document toegevoegd.

15 mei 2022

Er is een beschouwing toegevoegd over de documenten waarop het oorspronkelijke kerstverhaal is gebaseerd (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’).

15 april 2021

De geloofsbelijdenis is voorzien van een toelichting.

13 februari 2020

De geloofsbelijdenis is op enkele punten verduidelijkt. De belangrijkste verduidelijking is, dat het woord Tōrā vervangen is door de uitdrukking ‘door God gegeven leefregels’. De reden daarvan is, dat het woord Tōrā te veel doet denken aan de specifieke regels voor het joodse leven. Daardoor zou het misverstand kunnen ontstaan, dat christenen op dezelfde manier zouden moeten leven als joden. Daarnaast zijn enkele verduidelijkingen aangebracht in de belijdenis over de verzoening.

19 maart 2019

Aan de geloofsbelijdenis is een inleiding toegevoegd.

25 december 2018

In de beschouwing over de datering van Jezus' geboorte (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’ > ‘Chronologie van het leven van Jezus’) is een verduidelijking aangebracht met betrekking tot het moment waarop Jezus' ouders Jozef en Maria officieel met elkaar gehuwd zijn. Verder zijn in de tekst enkele verbeteringen aangebracht.

18 oktober 2018

In het essay over de leer van de nazoreeŽn na Jezus is een verbetering aangebracht.

21 juli 2018

Wegens toenemend misbruik van de mogelijkheid om door middel van een contactformulier te reageren, was het helaas nodig dit formulier te verwijderen.

23 mei 2018

Van enkele pagina's is de opmaak aangepast.

23 november 2017

De geloofsbelijdenis is taalkundig verbeterd.

1 mei 2017

De pagina's over de datering van Jezus' geboorte en de chronologie van het leven van Jezus (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’) zijn geŁpdatet. Verder is ter verduidelijking van de structuur van de site op de homepage een link toegevoegd naar een sitemap. De verschillende pagina's kunnen nu ook via de sitemap worden benaderd.

14 december 2016

De homepagina is verbeterd. Verder is de geloofsbelijdenis iets verduidelijkt en wordt op de homepagina de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met de auteur.

1 maart 2016

Aan de pagina ‘Jezus de nazoreeŽr’ is een verduidelijking toegevoegd bij de constatering dat Jezus zichzelf nooit met God vereenzelvigd heeft.
Verder is de pagina ‘Het leven van Jezus’ geŁpdatet. De pagina bevat nu een link naar een pagina over de chronologie van Jezus' leven. Via links op die pagina zijn voortaan de pagina's te vinden over de data waarop Jezus geboren, gedoopt en gekruisigd is.

18 augustus 2015

Aan de beschouwingen over het leven van Jezus is een pagina toegevoegd over de datum waarop Jezus is gedoopt (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’).

25 december 2014

Aan de beschouwingen over het leven van Jezus is een pagina toegevoegd over de datum waarop Jezus geboren is (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’).

15 september 2014

Omdat de ontwikkeling van de website veel meer tijd bleek te vergen dan aanvankelijk was voorzien, is besloten het onderdeel ‘Jezus de nazoreeŽr’ te beperken tot de historische reconstructie van het leven van Jezus en de leer die hij tijdens zijn leven verkondigd heeft. De tekst van de site is bij deze beperktere opzet aangepast. Verder is een pagina toegevoegd over de legende van de wijzen uit het oosten (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’ > ‘De datum waarop Jezus geboren is’).

16 maart 2014

In de geloofsbelijdenis die ik in 2012 op de website heb geplaatst, is het geloof in Jezus Christus iets gepreciseerd. De belijdenis dat Jezus Christus de Messias is, zei op zichzelf niets, omdat de titel ‘Christus’ hetzelfde is als ‘Messias’. Daarom is nu toegevoegd, dat Jezus de Messias der wereld is. Daarmee is tegelijk het mogelijke misverstand weggenomen, dat Jezus alleen de Messias der joden zou zijn. Jezus is niet alleen gezonden tot heil van de joden, maar tot heil van de hele wereld.

9 december 2012

Op de website is een pagina opgenomen met een geloofsbelijdenis die de evangelische visie uitdrukt die ik op deze website probeer te ontvouwen. De pagina is te bereiken via de homepagina (klik op ‘Een evangelische geloofsbelijdenis’).

4 oktober 2012

Naar aanleiding van het commentaar van enkele bezoekers zijn verbeteringen aangebracht in de tekst op de pagina over de datering van de kruisiging van Jezus (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘Het leven van Jezus’ > ‘De datum waarop Jezus gekruisigd is’).

14 januari 2011

De serie updates over de nazoreeŽn is afgerond met een studie over de opvattingen van Jezus' volgelingen. Deze studie is te bereiken via de homepagina (klik op ‘De leer van Jezus' volgelingen’) en via de pagina ‘De nazoreeŽn’ (onder andere te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’; klik op ‘links’ en kies ‘De leer van de nazoreeŽn na Jezus’).

24 september 2010

De pagina ‘De nazoreeŽn’ (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ en onderliggende pagina's), die tot nu toe alleen enkele links bevatte, is eindelijk gereed. Zij bevat belangrijke informatie over de joodse groepering waartoe Jezus behoorde en waaruit het christendom is ontstaan.

21 november 2009

De pagina ‘Epifanius over de nazoreeŽn’ (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ > ‘De nazoreeŽn’) is uitgebreid met een interessante passage in Epifanius' Panarion over nazaten van voor-christelijke nazoreeŽn in Egypte en ArabiŽ. Deze passage was in eerste instantie over het hoofd gezien. Verder is op de pagina over de datum waarop Jezus gekruisigd is, voor de volledigheid vermeld, dat daarbij de juliaanse kalender is gevolgd.

14 maart 2009

Op de nieuwe pagina ‘Het leven van Jezus’ (te bereiken via ‘Jezus de nazoreeŽr’ en onderliggende pagina's) is een link opgenomen naar een pagina waarop wordt aangetoond, dat de kruisiging van Jezus heeft plaatsgevonden op vrijdag 3 april van het jaar 33.
Door een sterke uitbreiding van het aantal interne links is de mogelijkheid om tussen de pagina's te navigeren verbeterd.
Op alle pagina's over Jezus de nazoreeŽr zijn links toegevoegd naar het contactformulier waarmee bezoekers per e-mail kunnen reageren.

15 februari 2009

Op de homepagina is de mogelijkheid opgenomen om te reageren per e-mail.

27 december 2008

De pagina ‘Jezus van Nazareth’ is omgedoopt tot ‘Jezus de nazoreeŽr’. De reden daarvoor is, dat de bijnaam ‘nazoreeŽr’ meer over Jezus zegt dan de plaats waar hij vandaan kwam. Bovendien werd Jezus ook door zijn oorspronkelijke volgelingen zo genoemd.

1 november 2008

Op de pagina ‘De nazoreeŽn’ (te bereiken via ‘Jezus van Nazareth’ en onderliggende pagina's) is een link toegevoegd naar een pagina met informatie van de vroegchristelijke kerkhistoricus Epifanius over de nazoreeŽn.

14 juni 2008

Op de pagina ‘De nazoreeŽn’ (te bereiken via ‘Jezus van Nazareth’ en onderliggende pagina's) is een link toegevoegd naar een pagina waarin ik aantoon, dat Jezus behoord heeft tot een godsdienstige gemeenschap die zich ‘de nazoreeŽn’ noemde.

15 februari 2008

In een discussie op een forumpagina van www.gkv.nl (Bijbelstudieforum, zie onder Geslachtlijsten en geboorteplaats) is gebleken, dat op de pagina ‘De betekenis van het woord ‘nazoreeŽr’’ onvoldoende duidelijk gemaakt is waarom het woord ‘nazoreeŽr’ niet synoniem geweest kan zijn met het woord ‘nazarener’. Op de pagina is daarom in een extra voetnoot aangegeven, wat de belangrijkste argumenten daarvoor zijn.

2 februari 2008

Op de pagina ‘De Bijbel’ (te bereiken via ‘Jezus van Nazareth’ en onderliggende pagina's) is een aantal verbeteringen aangebracht.

23 november 2007

Op de pagina ‘De nazoreeŽn’ (te bereiken via ‘Jezus van Nazareth’ en onderliggende pagina's) is een link toegevoegd naar een pagina over de betekenis van het woord ‘nazoreeŽr’.

31 augustus 2007

Op de homepagina is de verwijzing naar het onderwerp ‘Grondslagen voor een evangelische theologie’ weggehaald om alle nadruk te leggen op het onderwerp Jezus van Nazareth. In de menubalk is de link overigens gewoon blijven staan, zodat eventuele geÔnteresseerden de pagina wel kunnen vinden.

16 juni 2007

Op de pagina ‘Jezus van Nazareth’ en onderliggende pagina's zijn links opgenomen naar de pagina ‘De nazoreeŽn’. Via die pagina kan worden doorgeklikt naar een pagina over de teksten in de Bijbel waar de woorden ‘nazoreeŽr’ of ‘nazoreeŽn’ worden gebruikt.

17 maart 2007

Er is een nieuwe pagina toegevoegd over de Bijbel. Deze is te bereiken via de link op de onderwerpenbalk op de pagina's onder ‘Jezus van Nazareth’.

8 juli 2006

Onder ‘Grondslagen voor een evangelische theologie’ (te bereiken via de homepage) zijn de laatste twee hoofdstukken toegevoegd: ťťn over God en ťťn over de Bijbel. Daarmee zijn de essays over de grondslagen voor een evangelische theologie geheel online ter beschikking gekomen.

1 juli 2006

Onder ‘Grondslagen voor een evangelische theologie’ (te bereiken via de homepage) zijn de 17 pagina's over godsdienst, geloof en openbaring samengevoegd tot 3 pagina's: voor elk hoofdstuk ťťn. Hierdoor kan elk hoofdstuk voortaan op ťťn en dezelfde pagina geraadpleegd worden. Door middel van interne links kan tussen de verschillende paragrafen worden genavigeerd.

24 juni 2006

Op alle pagina's is een link toegevoegd naar deze pagina, die bedoeld is om bezoekers te informeren over aanvullingen ten opzichte van eerdere versies van de website.
Op alle pagina's is een link toegevoegd naar een gastenboek waarin bezoekers kunnen reageren.
Onder ‘Grondslagen voor een evangelische theologie’ (te bereiken via de homepage) zijn de resterende paragrafen over openbaring toegevoegd.