שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד

Onderwerpen

De leer van Jezus' volgelingen

door J.C. Plooy


Om te begrijpen wat het onderwijs van Jezus inhield, moeten we natuurlijk allereerst letten op de uitspraken van Jezus zelf. Maar daarnaast is ook de leer van Jezus' volgelingen van belang, met name over zaken waarover geen uitspraken van Jezus zijn overgeleverd, of uitspraken die op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. We mogen er immers van uitgaan, dat Jezus' volgelingen na de dood, verrijzenis en hemelvaart van Jezus - en nog meer na de uitstorting van de heilige Geest op de daarop volgende Pinksterdag - het beste begrepen zullen hebben, wat hun leermeester had bedoeld. In elk geval zijn zij wat dat betreft betere getuigen dan de theologen nŠ hen, die de leer van Jezus slechts van horen zeggen hebben vernomen en daar hun eigen ideeŽn aan toegevoegd hebben. Dit geldt ook voor de apostel Paulus, die wel veel over Jezus gesproken en geschreven heeft, maar hem nooit heeft gekend en aan het evangelie van Jezus een geheel eigen interpretatie gegeven heeft, die afweek van wat de andere apostelen leerden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de christelijke theologie - inclusief die van Paulus - enerzijds en de leer van Jezus' volgelingen anderzijds, moeten we er daarom van uitgaan, dat de laatste beter met de leer van Jezus overeenkomt dan de eerste. Dat maakt het belangrijk na te gaan, wat de leer van Jezus' volgelingen was.

Zoals ik elders aantoon (zie de pagina over de nazoreeŽn), waren de nazoreeŽn de joodse groepering waartoe Jezus had behoord en waaruit na de Pinksterdag in het jaar 33 de gemeenschap van Jezus' volgelingen was gevormd. Ik verwijs voor de leer van Jezus' volgelingen daarom naar een studie over de leer van de nazoreeŽn na Jezus. Zie onderstaande links.

De leer van de nazoreeŽn na Jezus (pdf-bestand)

De leer van de nazoreeŽn na Jezus (webpagina's)


Deze site is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden verbeterd en aangevuld.
Ik raad u daarom aan mij geregeld te bezoeken om kennis te nemen van eventuele updates.
© Jacobus C. Plooy, DJC
Datum laatste update van deze pagina: 1 maart 2016